Педагогіка вищої школи – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Магістерська програма
“Педагогіка вищої школи”

Заповніть анкету і ми обов`язково з Вами зв`яжемось!

Педагогіка вищої школи (МАГІСТРАТУРА)

Освітньо-професійна програма:
ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Інформація про спеціальність

Сучасна спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки вивчає загальні засади педагогіки як науки, методологію педагогіки, історію педагогічної думки та освіти. Однією зі спеціалізацій даної спеціальності є магістерська програма «Педагогіка вищої школи», метою якої є формування загальної та педагогічної культури майбутнього викладача ЗВО, оскільки вона озброює знаннями процесів розвитку теорії і практики навчання студентів, сприяє становленню світогляду, педагогічного професіоналізму. Ґрунтовні знання з теорії і практики педагогіки вищої школи стають необхідними в умовах величезного обсягу наукової, отже і навчальної інформації, інтенсивного впровадження нових, у тому числі й інформаційних технологій навчання. Без цих знань неможливо цілісно бачити будь-яку навчально-виховну проблему, знаходити її ефективне рішення, забезпечити високу якість навчального процесу і освіти.

Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи» проходить на кафедрі управління професійною освітою Навчально-наукового інституту неперервної освіти НАУ.

Навчальний процес
Навчальний процес

Навчальний процес організовується з урахуванням сучасного змісту освіти, обумовленого цілями та потребами суспільства, з урахуванням перспектив розвитку науки, техніки, технологій та культури, що визначається освітньо-професійною програмою підготовки (ОПП), навчальними програмами навчальних дисциплін; можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, та орієнтується на формування освіченої, гармонічно розвиненої особливості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в галузях економіки, технологій, системах управління, соціально-культурній сфері в сучасних умовах.

Дисципліни, які вивчаються

Нормативні навчальні дисципліни, що встановлюються освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи»:

 • Освітологія
 • Інтернетика та інформаційні технології в системі освіти
 • Інноваційні приорітети розвитку освіти ХХІ ст.
 • Методологія міждисциплінарного наукового дослідження
 • Загальна та прикладна дидактика
 • Педагогічна діагностика якості освіти
 • Психологія університетської освіти
 • Педагогічні теорії, системи і технології вищої школи
 • Переддипломна практика
 • Єдиний державний кваліфікаційний іспит
 • Кваліфікаційна магістерська робота

Вибіркові навчальні дисципліни встановлюються для задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб особи, ефективного використання можливостей і традицій університету, регіональних потреб:

 • Науково-педагогічна діяльність в освітніх установах авіаційної галузі
 • Педагогічні технології авіаційної освіти
 • Педагогічна деонтологія
 • Академічна доброчесність в системі університетської освіти
 • Компаративна педагогіка вищої школи
 • Акмеологія розвитку професіонала
 • Технології мобільного навчання
 • Web-технології та Web-дизайн
 • Хмарні сервіси в освіті
 • Віртуальна реальність і 3D моделювання
Навчальний процес
Навчальні приміщення та лабораторії

Аудиторії кафедри управління професійною освітою оснащені сучасною комп’ютерною технікою і обладнанням для проведення лекційних та практичних занять.

Практика та працевлаштування

Кафедра управління професійною освітою має тісні зв’язки із закладами освіти різних типів та освітніми установами м.Києва, співпрацює з кращими університетами в Україні. Тож магістранти, які навчаються за освітньою програмою «Педагогіка вищої школи» мають можливість проходити практику в різних закладах вищої освіти, з якими кафедра управління професійною освітою НАУ уклала угоди про співробітництво та проходження практики.

Після завершення магістерської програми випускники отримують диплом про вищу освіту державного зразка з присвоєною кваліфікацією: Магістр, Освітні, педагогічні науки, Педагогіка вищої школи, що дає право продовжувати науково-педагогічну діяльність та будувати кар’єру в закладах вищої освіти в Україні. А додаток до диплому європейського зразка відкриває можливості випускника працювати в європейських університетах та освітніх закладах інших країн.

Практика та працевлаштування Практика та працевлаштування
Рівні підготовки, терміни навчання

Нормативний термін навчання в магістратурі: 1 рік 4 місяці

Вступні випробування:
 1. Іспит з іноземної мови
 2. Фахове випробування

*Для осіб, які вступають за неспорідненим напрямом підготовки (спеціальністю) передбачено складання додаткового вступного випробування

Вартість навчання

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

 • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
 • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту).
Військова кафедра

Можливість пройти військову підготовку за кошти фізичних осіб.

Наші випускники

Перший випуск за магістерською програмою «Педагогіка вищої школи» планується у грудні 2020 року.

Контакти

Телефони: +38 (044) 406 74 00

E-mail: upo@ukr.net

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 8а, ауд. 8а-907.