Управління закладами освіти – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Магістерська програма
“Управління закладами освіти”

Заповніть анкету і ми обов`язково з Вами зв`яжемось!

Управління закладами освіти

Освітньо-професійна програма:
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Інформація про спеціальність

Сучасна спеціальність 073 Менеджмент вивчає парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту; концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту тощо; функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті. Однією зі спеціалізацій даної спеціальності є магістерська програма «Управління закладами освіти», метою якої є підготовка висококваліфікованих і професійних керівників у сфері освіти, формування та розвиток у них загальних і професійних компетентностей у галузі управління освітніми організаціями, здобуття системи знань, умінь і навичок спрямованих на координацію зусиль всіх учасників навчально-виховного процесу щодо оптимального функціонування закладу освіти та забезпечення якісно нових освітніх результатів, які стануть менеджерами освіти нового покоління, зможуть професійно забезпечувати функціонування та розвиток навчальних закладів, їх підрозділів, підсистем для задоволення освітніх потреб держави, суспільства, освітніх установ і закладів, осіб, що навчаються.

Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою «Управління закладами освіти» проходить на кафедрі управління професійною освітою Навчально-наукового інституту неперервної освіти НАУ.

Навчальний процес
Навчальний процес

Навчальний процес організовується з урахуванням сучасного змісту освіти, обумовленого цілями та потребами суспільства, з урахуванням перспектив розвитку науки, техніки, технологій та культури, що визначається освітньо-професійною програмою підготовки (ОПП), навчальними програмами навчальних дисциплін; можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, та орієнтується на формування освіченої, гармонічно розвиненої особливості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в галузях економіки, технологій, системах управління, соціально-культурній сфері в сучасних умовах.

Дисципліни, які вивчаються

Нормативні навчальні дисципліни, що встановлюються освітньо-професійною програмою «Управління закладами освіти»:

 • Психологія управління
 • Правові та фінансово-економічні аспекти управління закладами освіти
 • Теорія організації та менеджмент освітньої установи
 • Освітологія
 • Філософія управління
 • Стратегічний менеджмент та проектні технології в управлінні закладами освіти
 • Інноваційні маркетингові комунікації в освіті
 • Кадровий менеджмент в освітній сфері
 • Методологія міждисциплінарного наукового дослідження
 • Переддипломна практика
 • Єдиний державний кваліфікаційний іспит
 • Кваліфікаційна магістерська робота

Вибіркові навчальні дисципліни встановлюються для задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб особи, ефективного використання можливостей і традицій університету, регіональних потреб:

 • Науково-педагогічна діяльність в освітніх установах авіаційної галузі
 • Педагогічні технології авіаційної освіти
 • Педагогічна деонтологія
 • Самоменеджмент та управління кар`єрою
 • Компаративна педагогіка вищої школи
 • Акмеологія розвитку професіонала
 • Технології мобільного навчання
 • Web-технології та Web-дизайн
 • Хмарні сервіси в освіті
 • Віртуальна реальність і 3D моделювання
Навчальний процес
Навчальні приміщення та лабораторії

Аудиторії кафедри управління професійною освітою оснащені сучасною комп’ютерною технікою і обладнанням для проведення лекційних та практичних занять.

Практика та працевлаштування

Кафедра управління професійною освітою має тісні зв’язки із закладами освіти різних типів та освітніми установами м.Києва, співпрацює з кращими університетами в Україні. Тож магістранти, які навчаються за освітньою програмою «Управління закладами освіти»» мають можливість проходити практику в різних закладах освіти та освітніх установах, з якими кафедра управління професійною освітою НАУ уклала угоди про співробітництво та проходження практики.

Після завершення магістерської програми випускники отримують диплом про вищу освіту державного зразка з присвоєною кваліфікацією: Магістр, Менеджмент, Управління закладами освіти, що дає право продовжувати управлінську, науково-педагогічну діяльність та будувати кар’єру в освітній сфері. А додаток до диплому європейського зразка відкриває можливості випускника реалізувати себе в європейському освітньому просторі.

Практика та працевлаштування Практика та працевлаштування
Рівні підготовки, терміни навчання

Нормативний термін навчання в магістратурі: 1 рік 4 місяці

Вступні випробування:
 1. Єдиний іспит з іноземної мови
 2. Фахове випробування

*Для осіб, які вступають за неспорідненим напрямом підготовки (спеціальністю) передбачено складання додаткового вступного випробування

Вартість навчання

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти:

 • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
 • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах контракту).
Військова кафедра

Можливість пройти військову підготовку за кошти фізичних осіб.

Наші випускники

Перший випуск за магістерською програмою «Управління закладами освіти» планується у грудні 2020 року.

Контакти

Телефони: +38 (044) 406 74 00

E-mail: upo@ukr.net

Адреса: 03058, м. Київ, проспект Любомира Гузара, 1 корпус № 8а, ауд. 8а-907.