Публічного управління та адміністрування – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ
 

Положення про кафедру публічного управління та адміністрування

Кафедра публічного управління та адміністрування

_________________________________

створена 1 лютого 2018 року і є базовим структурним підрозділом Навчально-наукового інституту неперервної освіти.
Кафедра здійснює  набір студентів і є випусковою за спеціальністю
281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань
28 «Публічне управління та адміністрування»
В умовах соціально-політичних змін в Україні назріла нагальна потреба у фахівцях, здатних по-новому розбудовувати державне управління, як на посадах державних службовців так і на посадах в органах місцевого самоврядування України.
Законом України «Про державну службу», ст. 19 передбачено, що керівником (категорія посад «А» і «Б») в органах державної влади, може   бути лише особа, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра. Програми з підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» враховують сучасні потреби роботодавців (органів влади), є комплексними, адаптованими до потреб державних службовців, посадових і виборних осіб органів місцевого самоврядування, спрямовані   на формування    управлінських навичок  з   ефективного використання ресурсного потенціалу держави, регіонів, територіальних громад, на формування знань, умінь і навичок із реалізації процесів децентралізації та запровадження     емократичного врядування, на вирішення     прикладних  завдань  з  управління, формують практичні навички та передбачають їх подальше застосування.
Рівень підготовки фахівців забезпечується:
 • використанням сучасних технологій та засобів навчання
 • потужною матеріально-технічною базою
 • інноваційними методами викладання
 • наявністю місць державного замовлення
 • можливістю паралельної освіти
 • використання сучасних світових методик викладання: сase «stady», ділові ігри, дебати, практикуми, лекції, диспути тощо
 • індивідуальний підхід до навчання
Переваги навчання:
 • можливість працевлаштування в органах влади
 • консультування та сприяння опублікуванню наукових праць у фахових виданнях з державного управління
 • проведення практичних і семінарських занять в органах державної влади та органах місцевого самоврядування
 • подальший вступ до аспірантури та докторантури
Випускники нашої кафедри в майбутньому – високопрофесійні управлінці, які займають посади державних службовців різних категорій, посадові і виборні особи місцевого самоврядування, знані керівники підприємств і організацій різних форм власності.