Управління професійною освітою – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Загальна інформація

Кафедра управління професійною освітою є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту неперервної освіти НАУ та заснована 1 вересня 2017 року. З 2019 року кафедру очолює професор, доктор педагогічних наук Сидорчук Людмила Андріївна. У своїй діяльності кафедра керується ПОЛОЖЕННЯМ ПРО КАФЕДРУ УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ОСВІТОЮ.

Бачення (візія): кафедра управління професійною освітою – один із лідерів у сфері підготовки магістрів освітніх, педагогічних наук, управлінців закладів освіти та інших підприємств (установ та організацій) в авіаційній галузі, психологів (конфліктологів та практичних медіаторів), що визначає стандарти якості навчання цих фахівців, відповідно до вимог часу, кон’юнктури ринку праці та сучасних тенденцій розвитку цифрових технологій шляхом упровадження в освітній процес інноваційних спеціалізацій із забезпеченням повної реалізації науково-педагогічного потенціалу працівників кафедри.

Місія кафедри: підготовка соціально-відповідальних висококваліфікованих фахівців конкурентоспроможних на вітчизняному та світових ринках праці; формування творчої, всебічно розвинутої особистості, виховання відповідального громадянина, патріота України, людини з високою моральною та суспільною свідомістю.

Стратегічні цілі кафедри управління професійною освітою:

 1. Розширення спектру надання освітніх послуг
 2. Упровадження сучасних підходів до вищої освіти, а саме дистанційної форми навчання та дуальної освіти
 3. Підвищення наукового потенціалу кафедри
 4. Розвиток професійно-педагогічного потенціалу кафедри
 5. Розширення міжнародної співпраці кафедри в науковому та освітньому напрямах

Ціннісні орієнтири кафедри:

 1. Висока кваліфікація та професіоналізм викладачів
 2. Інноваційність та креативність науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти
 3. Командна робота, відповідальність та взаємопідтримка
 4. Психологічна адаптація студентів та сприятливі умови для розвитку
 5. Передача досвіду провідними викладачами кафедри
 6. Рівність за соціальними, національними та релігійними ознаками
 7. Створення сприятливих умов навчання для людей з особливими потребами
 8. Людяність, терпимість, порядність, взаємоповага
 9. Самовідданість, позитивізм, корпоративна етика
 10. Індивідуальний підхід, студентоцентризм
 11. Світові практики та збереження національних традицій в освітньо-науковому процесі вищої школи

Основні напрями діяльності кафедри: освітня діяльність; наукова діяльність; міжнародна діяльність; профорієнтаційна діяльність.

Кафедра управління професійною освітою надає освітні послуги на освітньому магістерському рівні за 5-тю освітньо-професійними програмами по трьох спеціальностях:

№ з/п Спеціальність Освітньо-професійна програма Загальний ліцензійний обсяг
1 011 Освітні, педагогічні науки Інформаційно-комунікаційні технології в освіті 150
2 053 Психологія Конфліктологія та практична медіація 10
3 073 Менеджмент Управління закладами освіти 40
4 Управління інноваційною діяльністю