Вища освіта – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Перелік галузей знань, спеціальностей та освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в ННІНО НАУ

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків відповідного рівня професійної діяльності за обраною спеціальністю.

Загальний обсяг – 240 кредитів ЄКТС

Термін навчання 3 роки 10 місяців

Галузь знань Спеціальність Освітньо-професійна програма (візія ОПП) Форма навчання
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування Денна
Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь і навичок, опанування методологією наукової та професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру у процесі виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

Загальний обсяг – 90 кредитів ЄКТС

Тривалість навчання – 1 рік 4 місяці

Галузь знань Спеціальність Освітньо-професійна програма (візія ОПП) Форма навчання
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування Менеджмент в органах публічного управління Денна / заочна
Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні Денна
Суспільне врядування, регіональний розвиток та самоврядування Заочна
Управління та адміністрування в авіаційній галузі Заочна
07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент Управління проектами Денна / заочна
Адміністративний менеджмент Денна / заочна
Управління закладами освіти Денна / заочна
Управління інноваційною діяльністю Заочна
01 Освіта / Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки Інформаційно-комунікаційні технології в освіті Денна / заочна
05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологія екстремальних і кризових ситуацій Заочна