Становлення та діяльність Інституту – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Становлення та діяльність Інституту

Навчально-науковий інститут неперервної освіти в Національному авіаційному університеті є базовим для впровадження концепціїї неперервної освіти, що спрямована на реалізацію права кожної особи на навчання протягом життя з урахуванням її особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки.

Причинами актуалізації неперервної освіти в Україні нині є: інноваційна модель розвитку суспільства, розширення інформаційно-комунікаційного середовища, зростання ролі людського і соціального капіталу, демографічна ситуація, старіння населення.

Реалізація концепції неперервної освіти забезпечить: вітчизняну економіку кваліфікаваними кадрами, конкурентноздатність на ринку праці, відповідність ринків праці і освіти, задоволення найвищої потреби особистості-самореалізації, зниження рівня безробіття і соціальної напруги у суспільстві, а віддтак – національну безпеку України.

У своїй діяльності Навчально-науковий інститут неперервної освіти ставить за мету оперативно реагувати на виклики суспільства, запроваджуючи нові підходи до організації змісту, форм і методів неперервного навчання й охопити усі складники освіти дорослих: формальну, неформальну та інформальну освіту.

Основна діяльність Інституту спрямовується на:

  • забезпечення неперервності навчання фахівців різних галузей економіки, насамперед, авіаційної і транспортної сфер, працівників органів державної влади, керівників підприємств, установ і організацій як державної, так і приватної власності;
  • інноваційне оновлення в наданні освітніх послуг;
  • модернізацію змісту післядипломної освіти за сучасними іноваційними програмами;
  • впровадження нових форм організації навчальної діяльності слухачів та ефективних освітніх технологій.

Завданнями Інституту є:

  • підготовка фахівців ОС бакалавр, ОС магістр, надання можливості отримання другої (іншої) вищої освіти, підвищення кваліфікації, курсова підготовка, спеціалізація, стажування фахівців різних галузей економіки, працівників органів державної влади, керівників підприємств, установ і організацій через очну, заочну форми навчання і заочну з елементами дистанційного навчання;
  • участь у наданні методичної, інформаційної, консультативної допомоги регіональним центрам підвищення кваліфікації працівників транспортної сфери, навчальним закладам, установам і організаціям, що здійснюють навчання в системі післядипломної освіти;
  • проведення наукових досліджень, результати яких мають використовуватися для забезпечення неперервності та індивідуалізації навчання, його актуальності і практичної спрямованості, впровадження інноваційних технологій реалізації програм освіти дорослих.