Економічний аналіз й прогнозування в публічному управління – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти «Економічний аналіз й прогнозування в публічному управлінні»

Програма має на меті забезпечити підготовку фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні публічно-управлінські задачі і проблеми в економічній сфері, проводити дослідження та розробляти пропозиції (проєкти актів) до регіональних, галузевих і секторальних програм соціально-економічного розвитку.

Переважна більшість навчальних дисциплін за програмою є авторськими, мають інноваційний характер та передбачають широке використання новітніх освітніх технологій та сучасних програмних засобів.

Підготовка за програмою забезпечує придатність випускників до працевлаштування у центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на посади керівників та провідних фахівців підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності; неурядових організацій, зокрема міжнародних структур та їх представництв в Україні.