Інформаційно-комунікаційні технології в освіті – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»

Сучасна спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» вивчає загальні засади впровадження інноваційних педагогічних методик, цифрових, хмарних та мобільних технологій у навчальну діяльність, в організацію інклюзивного середовища та дистанційне навчання.

Метою програми є формування у здобувачів вищої освіти цифрової компетентності, медіаграмотності, здатності продукувати нові освітні ідеї та знання, уміння розробляти та впроваджувати інформаційно-освітні програмні продукти, проектувати дистанційне освітнє середовище та технології е-learning у своїй професійній діяльності. Фахові знання цифрових технологій, хмарних сервісів, мережевих та веб-технологій є основою освітньої діяльності, відтак фахівці, які всебічно опановують інформаційно-комунікаційні технології, досягають якісно нового рівня кваліфікації та є конкурентоздатними на ринку праці.

Підготовка за програмою передбачає можливість працевлаштування на наступних посадах: експерт з управління інформаційними технологіями; викладач вищого навчального закладу; науковий співробітник; науковий співробітник-консультант; експерт з управління інформаційними технологіями.