ОПП: Управління проектами – Навчально-науковий Інститут неперервної освіти НАУ

Освітньо-професійна програма
“Управління проектами”, спеціальність 073 Менеджмент, галузь знань 07 Управління та адміністрування

Управління проектами на сьогодні є однією з найбільш актуальних і прогресивних управлінських технологій, що продовжує швидко розвиватись. Напрямів застосування цієї технології надзвичайно багато. Вони можуть охоплювати практично всі сфери людського життя.

Мета ОП «Управління проектами»

Забезпечення високоякісної теоретичної та практичної підготовки фахівців з управління проектами для їхньої конкурентоспроможності на глобальному ринку праці. Орієнтація майбутніх фахівців на ефективне планування і реалізацію проектів та програм, генерацію нових знань та інноваційних ідей, сучасні потреби, тенденції розвитку організацій у бізнесі, науці, освіті, соціальній сфері на засадах оволодіння системою компетентностей.

Цільовою аудиторією магістерської освітньої програми «Управління проектами» є:

  • випускники навчальних закладів за освітніми рівнями БАКАЛАВР або МАГІСТР (СПЕЦІАЛІСТ) всіх галузей знань;
  • працівники з ділового сектора підприємств різних форм власності і організаційно-правових форм, бізнесових структур, публічного сектора, некомерційних структур і громадських організацій тощо.

Ми готуємо висококваліфікованих магістрів з управління проектами, здатних управляти різними типами проектів, програмами й портфелями проектів, які спрямовані на забезпечення прискореного розвитку і підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.

Випускники здатні здійснювати управління проектами на всіх стадіях проектного циклу, приймати ефективні рішення щодо їх ресурсного та організаційного забезпечення, інтегрувати інноваційний та інвестиційний процеси, залучати фінансові ресурси з різних джерел для практичного втілення проектів і програм, здійснювати комплексне планування портфеля проектів з метою досягнення сталого розвитку як в бізнес-секторі, так і в державному секторі.

Фахівці спеціальності «Управління проектами» можуть працювати:

експертами; оцінювачами; директорами програми, проекту; менеджерами проекту; консультантами з управління інвестиційними проектами; керівниками групи, відділу, центру по розробці і реалізації проектів, програм розвитку у галузях будівництва, транспорту, освіти, екології, побутового та торгівельного обслуговування тощо; керівниками, консультантами з планування, формування та реалізації державних регіональних проектів соціально-економічного розвитку, у відділах організації конкурсів і тендерів органів державного управління та місцевого самоврядування.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ

  1. Комплексний підхід до підготовки фахівців.
  2. Висококваліфіковане кадрове забезпечення підготовки фахівців.
  3. Застосування сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій.
  4. Залучення студентів до наукової діяльності.
  5. Практична складова підготовки фахівців.

Програма вчить лідерству й успішному креативному мисленню, дає дорожню карту, що веде до успіху.

Контактна інформація кафедри технологій управління ННІНО НАУ

Адреса: 03058 м. Київ, пр. Космонавта Комарова 1, кор. 8а, каб. 908

Тел.: (044) 406–73–72, (073) 129–67–48

E-mail: itu@nau.edu.ua

ОПП “Управління проектами”.pdf